Örs Ve Çekiç

http://www.kemalelitemiz.com/ors-ve-cekic.html

Örs Ve Çekiç

Kemal Elitemiz


İTHAF: Bu araştırmamı Büyük Türk Milletinin Tarihi boyunca yazdığı destanlarda en büyük rolü olan Türk Ordusunun her türlü Puasatlarını , Kılıçları, bıçakları baltaları,kargıları gürzleri ok uçları , zırhları , Atlarının nalları gemleri üzengileri ve diğer bütün aletlerini ; Milletine Töresine , Dinine , imanına , namusuna , Ahlakına Ülküsüne sımsıkı bağlı olan, Demir Bilekli , körük yürekli , kara elli altın kalpli ve her biri Alperen olan isimsiz Örs Çekiç ustalarına Rahmet Dualarımla Armağan ediyorum.
Günümüzde bu kutlu ecdadımızın temiz kanını taşıyan aynı ülküye gönül vermiş, Kadim Çınarın köklerinden şehidlerimizin himmetleri ile yeşeren ve bu topraklarda Ecdadın YA HAK diye çınlattığı ÖRS ÇEKİÇ TÜRKÜSÜNÜ dağ köylerinde ova köylerinde kasabalarda ve şehirlerde mütevazi ocaklarının ateşinde yaşatan, Ana sütü gibi helal rızıklarını kıvılcımlardan kazanan günümüz ÖRS ÇEKİÇ Ustalarımıza Armağan ediyorum.
Örs
Demircilerin metalleri dövmek için kullandığı alettir. Basit anlatımla bir nesneye şekil vermek için sert bir yüzeye sahip alettir. Modern yöntemlerden önce metal işçiliğinde kullanılan birincil aletti. ÖRS. Kullanım amacı Taş devrine uzanan insanlığın medeniyet adımında kullanmaya başladığı ilk aletlerden biri olmuştur
Çakmak taşından alet yapan insanoğlu bu çakmak taşlarını genellikle Örs yerine kullandıkları Kumtaşlarının üzerine koyup kumtaşının üzerinde kesici aletlerini şekillendirdiler.
O Kum Taşı o günün Örs’ü idi.

Demirin keşfedilmesinden önce Örs olarak demir ihtiva eden meteoritler kullanıldı. bakır ve bronz çağlarında kullanılan ilk Örs’lerin örneği bulundu ve bunun tarihi Milattan önce 1200 ve 800 B.C olarak saptandı. Örs olarak demirin kullanılması demirin bulunması ve işlenmesi ile birlikte olmuştur.

Vikinglerin Örs Olarak kullandığı taş
Demir ihtiva eden meteoritler demir elde edilmesi yanında Örs olarak kullanıldılar

Türkler demire, genel olarak kök-Temür, yani “gök demir” derlerdi. Türklerde de demir kutsal idi ve kılıçla and içilirdi.
Dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş olan bozkırlı Türkler, yaşadıkları her dönemde çağdaşlarına göre daimi olarak yüksek bir harp sanayiine sahip olmuşlardır. Bu üstünlükte rol oynayan en büyük etken de, onların, madencilik alanında aşağı yukarı her kültürde görülen bakır bronz ve altın işlemeciliği dönemlerini yaşadıktan sonra, bu alanda son safha olarak kabul edilen demircilik aşamasını da diğer toplumlardan daha erken bir dönemde yaşamış olmaları ve bu alanda da oldukça mahir olmaları idi. Çünkü artık günümüzde, bu sanatın, yani demirciliğin ilk ortaya çıktığı coğrafyanın Altaylar olduğu ve dolayısıyla Türkler tarafından tesis edildiği ve buradan da bütün dünyaya yayılmış olduğu bilinmektedir.
Nitekim tarihte Altay dağlarının kuzey kısımlarında yaşayan Türk boyları demircilikle şöhret bulmuşlardı. Bunun bir göstergesi olarak da; XVII. yüzyılda Rus esaretine geçen bu bölgede yer alan dağlara Rusların Demirciler Aladağı demeleri ile, yine burada kurmuş oldukları şehre de Demircikent adını vermelerini zikredebiliriz. Yine aynı şekilde, son yıllarda bu bölgede yapılmış olan kazılarda bulunan Türk mezar larındaki kazanlar ile demir silahları da bu cümleden olarak zikredebiliriz.
Öte yandan, Altay, Ural ve Sayan dağlarında eski Türkler tarafından işletilmiş olan maden ocaklarında bulunan çok miktardaki demir aletleri ve silahları da Türklüğün madencilik ve özellikle demircilikle olan bağlantısını ortaya koymak için örnek gösterebiliriz. Tarih ve coğrafyaya ait eski Türk, Çin ve Arap kaynaklarının hepsinde Türklerin atalarının demirci olduğundan bahsedilmesini de az önce belirttiğimiz delillere ekleyebiliriz ki, zaten, yukarıda anlatılanların tabiî bir sonucu olarak demircilik, Türklüğün tarih boyunca özellikle uğraştığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunda da herhalde, bu madenin Türkler tarafından mukaddes sayılmasının ve dolayısıyla demirciliğin de Türkler için kutsal bir iş ve meşgale olmasının etkili olmuş olabileceğini aşikardır.


Antik Roma Bronz Örs

Ham demire karbon ilavesi ile elde edilen Çelik sayesinde dökme demir Örs lerin yüzeyine çelik parçalar koyularak Örs yüzeyinin sertleştirilmesi sağlandı, bu sayede dövülme esnasında örs yüzeyinde oluşan bozulmalar önlenmiş oldu. İlk Örsler bir çok yörede zamanla değişim gösterse de Önceleri basit bir Blok şeklindeydi.
Üstünde kalın çelik bir yüzeye sahip bu Örslerin yüzeyindeki çelik levha kalın,düz ve pürüssüz olmalıydı Yan kenarlar kullanım amacına uyacak şekilde keskin yapılır, bu keskin kenarlarda yapılan parçaların bükülmesi kırılması köşelendirilmesi işlevi görürdü.
Çelik yüzey ve köşelerin korunması amacı ile çekiçler ve sertleştirilmiş çeliklerin Örs yüzerine doğrudan vurulmamasına azami özen gösterilirdi.bu tip Örs ler 20 yüzyılın başlarına kadar kullanıldı.Daha sonra bu metod geliştirilerek olağan üstü kalitelerde Örs ler üretildi.

ÖRS BOYNUZU
Demircilerin üretim çeşitleri arttıkça yapılan işlerin gerektirdiği yuvarlaklığı dönüşleri elde etmek için Örslere yuvarlak ve uzun bir ilave yapma ihtiyacı doğdu demirciler buna Örs Boynuzu adını verdi. Konik bir biçimde ve ihtiyaca göre oluşan değişik şekillerde yapılan Örs boynuzları genelde sertleştirilmemiş çelik veya demirden yapıldı. Bilhassa Avrupa Örsleri birisi köşeli diğeri yuvarlak olmak üzere iki boynuzludur.yine bazıları iki boynuzlu fakat formları değişiktir.Genelde Sıçak dövme demircilik yapan Örs Çekiç ustalarının kullandıkları Örs’ler dayanıklı ve sert olmaları için Dövme çelik veya döküm çelikten yapılmıştır. Bu ustalar için dökme ham demirden olan Örs’ler kırılgan oldukları ve kolayca çatladıkları için kullanışlı değildirler.
Önceleri dökme demirden yapılan örslerin üzerine kalın ve sertleştirilmiş Çelik yüzey konmuş ve bu yöntem ile üretilen Örs’ler uzun bir zaman kullanılmıştır.
Yüzeyde ‘’ hardie hole’’ adı verilen kare şeklinde dayanıklı bir oyuk bulunur. Bu delik içine yerleştirilen bir kama sayesinde bazı çalışma kolaylıkları sağlamak amacı ile konmuştur..burada amaca uygun olacak şekilde şekillendirme ve parça kesimleri yapılabilir.
Yeni örslerde birde yuvarlak delik bulunur demir parça üzerinde delik açılmasında kullanılır.
ÖRS ÇEŞİTLERİ :
Çok değişik şekilde örs tasarımları vardır,bu değişiklikler daha çok yapılan işin özelliğine uygun olan değişikliklerdir. Bu işler:nalbantçılık, sıcak demircilik,bıçakçılık, zincircilik,zırh yapımı ,testere yapımı, at arabası yapımı ,Fıçı yapımı ve bir çok metal alet ve takım yapımında kullanılan Örs’ler yapılan işe uygun değişimlere uğramıştır.Aynı işi yapan değişik yörelerin ustalarının kullandığı Örs’lerde bile kendilerine has değişiklikler gözlemlenmiştir.

Stake, Stump (kazıklı- Kütük ) Örs :
Örslerin kullanım kolaylığı amacı ile sağlam bir kütüğe sabitlenmesi için ,Örslerin altı sivriltilerek üretilmiş örs çeşididir. Örslerin ebatları ve yapılan işin cinsine göre en hafiften ağır bir örse kadar değişik oran ve çeşitte kazıklı örsler üretilmiştir.
Tren rayı Örsler.
Ray çeliğinin bileşiminde demirden başka karbon, silis, manganez, fosfor ve kükürt bulunur. Bunlardan karbon, silis ve manganezin belli miktarlarda bulunması, rayı daha mukavemetli hale getirmesi açısından faydalıdır. Fosfor ve kükürt ise çelik bünyesinden tamamen çıkarılamayan zararlı elementlerdir.
Karbon; çeliğin mukavemetini artırır, ancak malzemenin daha gevrek olmasına neden olur. Ray çeliği içindeki karbon miktarı on binde 40-60 arasında olmalıdır.
Silis; çeliğin oksidasyonunu zorlaştıran bir element olup ayrıca malzemenin daha akıcı, yoğun ve ince zerreli, homojen olmasına neden olur. Ray çeliği içindeki silis miktarı on binde 35-50 arasında olmalıdır.
Manganez; çeliği sert ve mukavemetli yapar. Ray çeliği içindeki manganez miktarı karbonun 2-3 katı, on binde 80-210 arasında olmalıdır.
Fosfor; çeliğin daha sert olmasını sağlamasına rağmen, elastikiyetin azalmasında karbondan daha çok etkilidir. Bu nedenle ray çeliği içindeki fosfor miktarı on binde 3-8’den fazla olmamalıdır.
Kükürt; ray çeliğinin içinde kükürt bulunması istenmez. Ancak tamamen çıkarılmasındaki zorluklar nedeniyle, on binde 6’ya kadarı kabul edilir.
Günümüzde taşıma gücünü artırarak daha fazla dingil basıncı ile yüksek hızlarda işletmecilik yapmak ihtiyacı ray kesitinin büyütülmesi ile sağlanabilmektedir. UIC standartlarına göre ray çeliğinin çekme mukavemeti 70-85 kg/mm2 olarak tayin edilmiştir. Ray aşınmayacak kadar sert fakat kırılmayacak kadar esnek yapıda olmalıdır.
Mantar kısmı sertleştirilen raylar on binde 78 oranında karbon ve on binde 90 oranında manganez içermektedir. Rayların mantar kısmı elektrik veya gaz kullanılarak 1050 C dereceye kadar ısıtılır ve daha sonra sıcaklık saniyede 3-4 C derece oranında azaltılarak 500 C dereceye düşürülür. Bu şekilde sertlik oranı 280 BHN’den 360 BHN (Brinell sertlik sayısı) değerine yükseltilir. Sertlik değerleri 300-400 BHN arasında değişir. Bu sayede rayda derin bir sertleşme elde edilir. Ray uçlarında ve mantarında bu şekilde yapılan sertleştirmeler genellikle 14 mm ile 40 mm arasında bir derinlik bölgesi elde edilir. Kimyasal birleşimlerinde değişiklik yapılarak rayın mukavemet gücü artırılabilirse de bu durumda;
• Rayın yüksek mukavemetli olması bandajın daha çabuk aşınmasına neden olur.
• Karbon ve manganez miktarının artırılması rayı daha gevrek hâle getireceğinden kırılmalara neden olur.

Bu derece güçlü ve yük taşıyan bir malzemeden örs yapılması ve kullanılması son derece yerinde bir karardır. Nitekim demirci ustaları bu ray çeliklerini kullanım amaçlarına uyacak şekilde değerlendirerek örs haline getirmişlerdir.

KALIP ÖRSLERİ :
Değişik amaçlarla tasarlanan maden levhalara şekil vermek amacı ile üretilen kalıp örslerdir

ANVİL STANDS – ÖRS AYAKLIKLARI:
Kazıklı örsler sağlam ağaç kütüklerine sabitlenerek kullanılmışlar böylece ahşapın darbeye mukavemetinden ve ağır kütüklerin örse verdiği destekten faydalanmışlardır daha sonra üretilen ayaklı döküm örslerde atyaklara konulan deliklerden örsler yine uzun kazıklarla ağaç kütüklere sabitlenerek kullanılmışlardır genellikle sertliklerinden dolayı örs lerde kullanılan kütükler meşe ve ceviz ağacında tercih edilmişlerdir..

Zamanla ağırlaşan ve büyük güç gerektiren örsler üretildikçe bu kütük dayanaklar kullanışsız olmaya başlayınca örs kürsülerinde de çiddi değişiklikler yapılmak zorunda kalınmıştır. ayaklı örslerde yapılan dört çivi ile sabirlemelerde örs üzerine gelen darbeler nedeni ile kütüğün yarılmasını önlemek amacı ile kütükleri üst yüzeine yakın yeden demir çembele sağlamlaştırıldığı görülmüştür.Örsünüz kullanım için yeterli yükseklikte olmalıdır, belinizi kırarak çalışmak zorunda kalıyorsanız örsünüz alçakta, kolunuzu tam indirmeden vurmaya çalışıyorsanız da yüksektedir demektir. İdeal örs yüksekliği kişinin apış arası ile aynı seviyede yada vücut dik vaziyette kolu tam aşağı salıp yumruk yaptığımızda yumruğumuzun örsün yüzeyine tam oturacak şekilde olmalıdır. Doğal olmayan duruş ve tutuşlardan kaçınmak gerekir.

Demirci el aletleri
Bütün sanatkarlarda olduğu gibi Demirci ustalarıda ihtiyaç gördükleri biçim ve şekilde kendi el aletlerini ürettiler. Bunların en başında demiri dövdükleri her bir iş için ayrı biçim ve ağırlıkta olan Çekiçleri ve Balyozları yer aldı.Ayrıca değişik keskiler, delgeç ve Biz’ ler,Maşalar, kalınlık ve çap ölçer aletler , pergeller,sıcak demiri el yakmayacak uzunlukta ve istenilen kuvvette tutup kavrayacak pensler kerpetenler v.s.
Çekiçler
Bir çok demircinin her gün kullandığı Ball-pen diye adlandırılan bir ucu tuvarlak arka ucu düz el çekiçlerdir bunlar genelde 250 – 750 gram ağırlığında olurlar.ağırlıkları demircinin bileğini yormayacak rahatlıktadır,sap boyları en rahatve dengeli kullanıma uygun boyda ayarlanmıştır.


Bu çekiçler genelde ayrıntı ve ince işlerde kullanılırlar.bu çekiçler eski arabaların Şaft millerinden yapılır.


FULLERS – Demir düzleştirme çekiçi

Demirci Balyozu : Balyozlar Çift yüzlü ve düz ağızlıdır. Bir tarafı düz diğer tarafı sivriltilmiş çeşidi de kullanılır. ve çoğunlukla 3- 5 kg. ağırlığında olurlar.balyoz sapı iki elle kullanıldığı için uzun olur.


Balyoz ve çekiçlerin sapları Çekiç başları ile tam dik açıda birleşecek şekilde ve düz olmalıdır. Saplar ağaçtan olmalı ve üstten kama ile sıkıştırılmalıdır.Çekiç ve balyozun yüzeyi parlak, püsüzsüz ve işaretsiz olmalıdır.

JAPON ÇEKİÇLERİ :

Kalem keski ve oyma kalemleri

Demirciler sıcak ve soğuk metalleri kesmek için keskilere ihtiyaç duyarlar,bu keskiler orantılı olarak kısa ve kalındırlar. Bilhassa sıcak metalleri kesmek için kullanılan keskiler kalın ve biraz uzundur.keskiler kullanım amaçlarına göreelle kullanım sağlayacak şekilde bir çok modelde üretilmişlerdir.Keski olarak kullanılan çelikler 0.8 Oranında karbon ihtiva etmelidir.
Ayrıca kısa keskilerde vardır bunların çekiç gibi saplı olanları yanında Örs üzerinde bulunan Kare şeklindeki ( Hardy ) denilen deliğe yerleştirilerek üzerinde metalin kesilebilmesi imkanı sağlar.

Demirci Maşaları :
Demirciler değişik tip ve şekilde bir çok maşa kullanırlar.Demirci maşalarının en önemli özelliği maşanın tutulan parçayı sımsıkı tutması ve kaydırmamasıdır.Bu maşaların yapılması başlıbaşına bir sanat ve ustalık gerektirir. Çok sayıda aynı çeşit üretim yapılacaksa o işe uygun özel maşa yapılabilir. Bu maşalar çoğunlukla yumuşak demirden yapılır.

DELGEÇ’LER :
Delgeç ;Sıçak işlerde, yapılan parça üzerinde delik açma v.s işlerinde kullanılan parçaların adıdır. Yuvarlak, Kare, ve işin gerektirdiği her hangi bir şekilde olabilir.
Bu delgeçlerin boyu elleri sıcaktan koruyacak uzunlukta olmalıdır.bazıları bu delgeçleri tutacak takımla kullanılır.

Delgeç ile açılan deliğin istenilen şekle sokulması için Karbon çeliğinden yapılmış yuvarlak altıgen sekizgen ve diğer şekillerde delgeçler açılan deliğe yerleştirilir ve sıcak dövme ile delik istenilen ebat ve şekle sokulur.

At Nalı çivisi yapmak için kullanılan delikli tutacak

EL MİLİ
Bu alet koni şeklinde hazırlanan saplı bir demirden alettir.Demir halka yapmaya yarar.,konik şekilde olması geriden öne doğru değişik ebatlarda halka yapmayı kolaylaştırır.

ÖRS SEÇİMİ
En iyi Örsler,özenle seçilmiş sertleştirilmiş takım çeliklerimden yapılmış,dengesi düzgün olan güzel bir tasarımda çalışma yüzeyi değişik kullanımlara uygun olan örsler olmalıdır.
Temel olarak beş temel çeşitte örs vardır.
– dövme örsleri , nalbant örsleri, saç metal örsleri ,tezgah örsleri ve kuyumcu örsleri.
Bu sınıflamadaki her bir örs çeşidi değişik ölçü ve biçime sahiptir.
Örs tiplerine göre en az ve ençok ağırlık oranları:
Demir dövme Örsleri : 35 kg-230 kg.
Nal Örsleri : 23 kg- 70 kg
Kazıklı Örsler : 23 kg – 45 kg.
Tezgah Örsleri : 23 kg – 23 kg
Kuyumcu Örsleri . 140 Gr – 2.3 Kg
DEMİR DÖVME ÖRSLERİ
Bir dövme Örsü seçerken vermeniz gereken ilk kararınız, ebat ve ağırlık olmalıdır.
Genelde en ağır Örsü seçme tercihiniz olabilir fakat bazı faktörleri de göz önüne almalısınız.
Misal olarak ; Çalışma atölyenizde işiniz gereği Örsünüzün yerini değiştirme ihtiyacı duyarmısınız, Şayet böyle bir ihtiyacınız doğarsa size 45-70 kg ağırlığında bir örs yeterli olacaktır.Şayet çalışmalarınız ve üretimlerinizde dövdüğünüz demir kalınlığı azami 13mm kalınlığa kadar ise sizin için 75 – 125 pounds (34 kg-56kg) arası ağırlıkta bir Örs işinizi görecektir. Bazı sanatsal işler üreten frofesyonel demirciler dar yüzlü Örsleri tercih ederler,onların tercihleri 200 pounds – 90kg. ağırlıkta örslerdir.
Genellikle demircilerin ortak görüşleri 200 – 300 pound (90 – 135 kg) ağırlıkta örslerle çalışmanın daha iyi hissettirdiği yönündedir.
Daha ağır işler için çalışanların tercihi ağır örsler olacaktır.90 kg – 226 kg.
Örslerin yapım şekline göre kaliteleri
1 – Dövme Takım Çeliği Örsler
2 – İşlenmiş Gövde üzerine Çelik Plakalı Örsler.
3 – Döküm Takım Çeliği Örsler
4 – Demir Döküm üzerine Plaka Çelik Örsler.
5 – Sertleştirilmiş Yumuşak demir Örsler.
6 – Dondurulmuş Döküm demir örsler.
7 – Döküm Demir Örsler.
Forged Steel Anvils ( Dövme Takım Çeliği Örsler )
Bu Örsler Alman patentli olarak Amerika da Dövme çelik Örs üreten RIDGID® Peddinghaus firmasında üretilmektedir..Ürettikleri Örsler C45 Çeliğindendir ve Drop Forged medodu ile üretilmektedir. Yüksek derecede ısıtılan çelik bloklar çok güçlü Şahmerdanlar ile kalıpa alınıp dövülmek sureti ile Örs şeklini alır. indiksiyonla ısıtılıp su verilmiş bir yüzeye sahip, bu sebepten diğer döküm örslere nazaran çok daha sert ve dayanıklıdır.


Peddinghaus, Vaughans, Euro and Nimba are typical forging anvils

KANCA ÖRS – Türkiye
Kanca 165 lbs – 75kg. Drop Forged Double Horn Anvil (75 KG) Material: High quality forged steel surface hardened: 54-62 HRC

Yabancılar üretimlerinde her türlü detayı belirtir ve alıcıyı bilgilendirir ama bizim üreticilerimiz bu bilgileri vermekten üşenir veya önemsemez .kanca örs hakkında bütün bulduğumuz bilgi bu kadar maalesef.

Nimba Anvils 1993 Yılında Amerika da En iyi kalitede Çift Boynuzlu Örsler üretmek üzere kurulmuş bir işletmedir.Nimba Örsleri kendine özgü üç ayrı tipte üretilmiştir.
Örs gövdesi olan orta kısım kalındır Boynuzlardan biri köşeli diğeri ise yuvarlaktır. Kare ve yuvarlak delikler örs yüzeyindedir. info@nimbaanvils.com
Bu örsler 8640 Döküm çeliğinden üretilmiştir. Çeliğin birleşimi
chromium (1.44 wt. %), manganese (.87 wt. %) nickel (0.56 wt. %), carbon (0.37 wt. %), silicon (0.25 wt. %), and molybdenum (0.18 wt. %).
Bu birleşim çeliğe sertlik ve dayanıklık sağlar ayrıca derinlemesine sertleştirme imkanı sağlar.
Bu iki özellik mükemmel bir Örs için idealdir.
Keza bu çelik Demirci ustalarının kullandığı el aletleri içinde en ideal çeliktir.Isıl işlem sonucu çelik örsün sertliği 50-52 Rockwell. Sertliğine ulaşır.
Gladiator Anvil (450 lbs – 204 kgs..)

Ağırlığı ve ölçüleri ile seçici ve titiz demircilerin isteklerine uygun bir Örs dür.
Büyüklüğü ve heybeti ,çalışma alanı genişliği ile her ihtiyaca cevap verir.
GLADIATOR ANVIL SPECIFICATIONS – Gladiator Örsün Özellikleri
Tip to Tip Length: Uçtan Uca uzunluğu: 39 inches / 99 cm.
Height: Yüksekliği :13 inches / 33 cm
Face Width: Yüzey Genişliği : 7 inches / 17.8 cm.
Base Width: Gövde Genişliği :10 inches / 25.4 cm.
Base Length: Gövde Boyu : 15 inches / 38.1 cm.
Hardie Hole: Sert Delik : 1 inch / 2.54 cm.
Pritchel Hole: Yuvarlak Delik: 7/8 inch / 2.2 cm.
Weight:Ağırlığı : 450 lbs. / 204 kgs.
Price: Fiyatı : $2,575
Guarantee:Garantisi Lifetime – Ömür Boyu
Centurion Anvil – Centurion Örs (260 lbs. – 118 kg)
Adını eski roma askeri düzeninde yüz kişilik bölük komutanın adı olan (Centurion) kelimesinden almıştır. Bu örs dört dörtlük bir çalışma yüzeyine sahiptir. Tüm demircilerin ve hobi olarak demircilik yapanların isteklerine uygun bir örsdür. Atölye içinde taşınabilir, Örs ters çevrilerek kalıp işlerinde kullanılabilir. Sahip olduğu geniş yüzey sayesinde çubuk ve plaka dövme işlerine uygundur.

CENTURION ÖRSÜN ÖZELLİKLERİ
Tip to Tip Length: Uçtan Uca uzunluğu: 31 1/2 inches / 80 cm.
Height: Yüksekliği : 9 inches / 22.9 cm.
Face Width : Yüzey Genişliği : 7 inches / 17.8 cm.
Base Width : Gövde Genişliği : 9 3/4 inches / 24.8 cm.
Base Length: Gövde Boyu : 11 inch / 27.94 cm
Hardie Hole: Sert Delik : 1 inch / 2.54 cm.
Pritchel Hole: Yuvarlak Delik: 7/8 inch / 2.2 cm.
Weight: Ağırlığı : 260 lbs. / 118 kgs.
Price: Fiyatı : $1,805
Guarantee: Garantisi : Lifetime – Ömür Boyu
Titan Anvil (120 lbs. – 54.4 kg)

Titan Örsleri Demirciler Bıçakçılar ve kuyumcular için her türlü ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.yüzey olarak ve çapma gerilimi en yüksek dirence sahiptir.
Örsün sertliği 50 – 52 Rockwell dir.
Özellikleri:
Tip to Tip Length: Uçtan Uca uzunluğu: 24 3/4 inches / 62.9 cm
Height: Yüksekliği : 7 inches / 17.8 cm.
Face Width : Yüzey Genişliği : 5 inches / 12.7 cm.
Base Width : Gövde Genişliği : 7 inches / 17.8 cm.
Base Length: Gövde Boyu : 11 inches / 27.94 cm.
Hardie Hole: Sert Delik : 1 inch / 2.54 cm.
Pritchel Hole: Yuvarlak Delik: 5/8 inch / 1.6 cm.
Weight: Ağırlığı : 120 lbs. / 54.4 kgs.
Price: Fiyatı : $975
Guarantee: Garantisi : Lifetime – Ömür Boyu

JHM Anvils : JHM Örsleri
Amerika Texas da bulunan Dünyanın en iyi at ve atcılık ekipmanlarını satan markası olan Anvil Brand Tarafından JHM ismi ile Yumuşak demirden üretilen işlenerek sertleştirilen Örslerdir.
70 yıldur İsveç te üretilen bir örs dür.Örs için özel olarak tasarlanmış çelik alaşımından dökme usulü ile üretilmektedir.yüzeyi 55 HRC Sertlikte sertleştirilmiştir.Kuzey Amerika da bir İsveç –Amerikan şirketi tarafından yıllarca isveçten ithal edilip Amerikan piyasasında pazarlanmıştır. 1960 yıllarında Centaur firması Örsün ismini muhafaza ederek kendi bünyesinde Amerikan ve İngiliz nal ve bıçak ustaları için uygun modellerde Ve Ağırlık aralığı 22 to 310 pounds (10 to 141 kg). Olarak satışa sundu.
Weight: 300 pounds (136 kg)

1960 yılında Kuzey Amerikada kurulmuş ve Demirciler, nal üreticileri için gerekli olan her türlü alet ve ekipmanı üreten ve pazarlayan bir kuruluştur. Satışa sunduğu Örsler isim yapmış kaliteli markalardan oluşmuştur.
Bunlar :Ocak – 2016 – Konya

'Örs Ve Çekiç' için 12 Yorum

BIÇAK TUTKUSU (Sinan Erşen)
17 Ocak 2016, 14:56

Teşekkür ederim efendim bizim gibi çeliğe gönül vermiş ustalar için çok değerli bir araştırma olmuş.. Siz bizim için çok değerlisiniz Allah razı olsun efendim..

Soytürk Dönmez
17 Ocak 2016, 21:53

Ellerine emeğine sağlık Kemal abi. Çok güzel, derli toplu ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Sıcak dövme işine meraklı ve yeni başlayacak arkadaşlar için de çok faydalı bir yazı. Tekrar ellerine , emeklerine sağlık.

Nami Turhan
18 Ocak 2016, 18:43

Kemal abi harika bir araştırma emeğine sağlık.

21 Ocak 2016, 12:12

Bu topraklarda Ecdadın bereketi ile yetişen iki büyük ustamız olan
Sinan ERŞEN VE sOYTÜRK Dönmez ustalarımıza sonsuz teşekkürler kendilerine sağlık ve bereket dilerim.

Hakan
24 Ocak 2016, 20:04

Kemal abi ellerine sağlık çok güzel bir yazı olmuş ve bir solukta okudum.himmetiniz varolsun.selamlar

fuat tuna
18 Mayıs 2016, 12:28

Çok sağolun bu güzel ve anlamlı bilgileri bizimle paylaştığınız için Kemal ELİTEMİZ ağabeyimiz ……. Umarım gelecek kuşaklarda sizlerin deneyimlerinden faydalanarak gerçek üretimin onurunu paylaşırlar …..

Said Doğruer
09 Haziran 2016, 13:18

GERÇEKTEN OKUNMAYA DEĞER BİR YAZI OLMUŞ. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM…

Kadir YILMAZ
26 Aralık 2016, 09:26

Kemal abi emeğine sağlık

ihsan kömürlü
31 Mayıs 2017, 10:20

peki biz bu mesleği nerden nasıl öğreniriz istanbulda böyle kurs varmı öğrenebilceğimiz iyi günler

nejdet BAZ
03 Haziran 2017, 17:12

çok sağolun

13 Aralık 2017, 17:56

Elllerinize sağlık çok yararlı bilgiler yazmışsınız zevkle okudum,bu kadar bilgiyi ve resimi bir araya toparlayıp derlediğiniz için çok teşekkürler.

kemal kapanoglu
29 Aralık 2017, 17:46

değerli bilgiler için teşekkürler

Yorum Yaz